ГОЛОВНА МЕТА

Головною метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною.

У своїй діяльності профспілка вирішує наступні завдання:

-здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями які представляють інтереси громадян;

-представляє інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;

-проводить колективні переговори, здійснює участь та укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку встановленному законодавством;

-забезпечує захист права громадян на працю, бере участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

-здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержання законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

-бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ і організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

-бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

-формує свої системи соціального страхування і соціального забеспечення, створює пенсійні фонди та фонди зайнятості, оздоровчого, медичного страхування, охорони праці та інші фонди, що забеспечують соціальний захист членів профспілки, керує цими фондами і контролює використання їх коштів;